追蹤
Nguāi Muōng Gōng Nṳ̄ Muōng Tiăng
關於部落格
我罔講汝罔聽A blog in Romanized Foochowese and more...
  • 1116

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

創世記·第三章

Ā-dŏng, Hâ-uă huâng cô̤i.亞當、夏娃犯罪。
Ià-huò-huà Siông-dá̤ sū cô̤ dê lā̤ gáuk cṳ̄ng gì séu, mì-dŭk siè dâ̤ ék gāu-guái. Siè gâe̤ng ciā cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Huòng lā̤ hṳ̄ sâ̤ chéu gì guōi-cī, Siông-dá̤ nò̤-nó̤h gâe̤ng nṳ̄ gōng, ng-tĕ̤ng siăh mŏ̤h?" Cṳ̆-niòng-nè̤ng éng siè gōng: "Huòng diē cī sâ̤ chéu gì guōi-cī nguāi dŭ â̤ siăh dék, mì-dŭk huòng dṳ̆ng ô siŏh dău, ĭ gì guōi-cī Siông-dá̤ mêng gōng: 'Ng-tĕ̤ng siăh, iâ ng-tĕ̤ng muŏ, giăng nṳ̄ â̤ sī.'" Siè gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Nṳ̄ muôi dék-dék sī. Siông-dá̤ hiēu-dék nṳ̄ siăh ciā guōi-cī hṳ̄ siŏh nĭk, nṳ̄ mĕk-ciŭ â̤ mìng, â̤ biêng-biék siêng áuk, gâe̤ng Siông-dá̤ siŏh-iông." Cṳ̆-niòng-nè̤ng giéng ciā chéu gì guōi-cī bô hō̤ siăh bô hō̤ káng, bô â̤ ké̤ṳk nè̤ng sṳ̆-muô,iâ gă ĭ dé-hiê, cêu diáh ciā chéu gì guōi-cī siăh. Bô dò̤ ké̤ṳk ĭ dòng-buŏ, ĭ dòng-buŏ iâ siăh. Lâng gā nè̤ng mĕk-ciŭ cêu mìng, giéng-gáe̤k sê chiáh-sĭng ló-tā̤, cêu kĕk ù-huă-guō gì niŏh dák siŏh-dŏi có̤ gùng.耶和華上帝所造地嚟各種其獸,惟獨蛇第一狡怪。蛇共者諸娘儂講:“園嚟許侈樹其果籽,上帝挪乇共汝講,伓通食麽?”諸娘儂應蛇講:“園底只侈樹其果籽我都會食的,惟獨園中有蜀蔸,伊其果籽上帝命講:‘伓通食,亦伓通摸,驚汝會死。’”蛇共諸娘儂講:“汝未的的死。上帝曉的汝食者果籽許蜀日,汝目睭會明,會辨別善惡,共上帝蜀樣。”諸娘儂見者樹其果籽仅好食仅好看,仅會乞儂思慕,亦加伊智慧,就摘者樹其果籽食。仅掏乞伊唐晡,伊唐晡亦食。兩個儂目睭就明,見覺是赤身露體,就揢無花果其褡蜀堆做裙。
Gáu nĭk sià, liòng hŭng kī, Ià-huò-huà Siông-dá̤ lŏ̤h huòng diē lā̤ giàng. Ā-dŏng gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng tiăng-giéng Ĭ siăng-ĭng, cêu kó̤ kók chéu-póng lā̤ biê Siông-dá̤ gì méng. Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu giéu ciā nè̤ng, gâe̤ng ĭ gōng: "Nṳ̄ diŏh dĕ̤ng-nē̤?" Ĭ éng gōng: "Nguāi diŏh huòng diē, tiăng-giéng Nṳ̄ siăng-ĭng. Ĭng nguāi sê ló-tā̤, nguāi cêu giăng, cāu kó̤ kók." Siông-dá̤ gōng: "Diê-nè̤ng gâe̤ng nū gōng, nṳ̄ sê ló-tā̤ nĭ? Nguāi sū mêng nṳ̄, ng-tĕ̤ng siăh hiā chéu gì guōi-cì, nṳ̄ ô siăh mŏ̤h?" Ciā nè̤ng gōng: "Nṳ̄ kĕk ciā cṳ̆-niòng-nè̤ng sé̤ṳ nguāi, puói-hăk nguāi, ĭ dò̤ ciā chéu gì guōi-cī ké̤ṳk nguāi, nguāi cêu siăh." Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu muóng cṳ̆-niòng-nè̤ng gōng: "Nṳ̄ ciŏng-gì ciŏng-uâng có̤ nĭ?" Ĭ éng gōng: "Sê ciā siè iū-hĕ̤k nguāi, nguāi ciáh siăh."遘日斜,耶和華上帝落園底嚟行。亞當共諸娘儂聽見伊聲音,就去樹縫嚟避上帝其面。耶和華上帝就叫者儂,共伊講:“汝著底所?”伊應講:“我著園底,聽見汝聲音。因我是露體,我就驚,去屈。”上帝講:“底儂共汝講,汝是露體呢?我所命汝,伓通食許樹其果籽,汝有食麽?”者儂講:“汝揢者諸娘儂賜我,配合我,伊掏者樹其果籽乞我,我就食。”耶和華上帝就問諸娘儂講:“汝怎其縂款做呢?”伊應講:“是者蛇誘惑我,我乍食。”
Ià-huò-huà Siông-dá̤ gâe̤ng siè gōng: "Nṳ̄ gé-iòng có̤ ciā dâi, nṳ̄ bī hṳ̄ sâ̤ lĕ̤k hé̤ṳk, báik séu, dék-dék sêu có gó dâe̤ng. Nṳ̄ diŏh sāi bók-lō̤ giàng diô, siŏh sié siăh ŭng-dìng. Nguāi buóh sāi nṳ̄ gâe̤ng cṳ̆-niòng-nè̤ng giék-siù, nṳ̄ gì hâiu-iô gâe̤ng ĭ gì hâiu-iô iâ ciŏng-uâng. Ĭ hâiu-iô buóh páh-siŏng nṳ̄ gì tàu, nṳ̄ buóh páh-siŏng ĭ gì kă-âu-dăng." Bô gâe̤ng cŭ-niòng-nè̤ng gōng: "Nguāi dék-dék sāi nū dái-sĭng cêng kū, tiĕng-iōng kék-kŭi. Nṳ̄ â̤ siōng-muô nṳ̄ dòng-buŏ, dòng-buŏ â̤ guāng dék nṳ̄." Bô gâe̤ng Ā-dŏng gōng: "Ĭng nṳ̄ ô tiăng nṳ̄ lō̤-siēu gì uâ, siăh Nguāi sū mêng nṳ̄ mŏ̤h siăh gì guōi-cī, dê ĭng nṳ̄ iâ sêu có. Nṳ̄ dék-dék siŏh-sié-nè̤ng lò̤-kū, siăh ciā dê lā̤ chók-sāng gì nó̤h. Ciā dê buóh săng chié-chāu cêng sâ̤, nṳ̄ sū siăh gì cêu sê chèng lā gì chái. Dék diŏh gâng làu muāng méng, ciáh â̤ dáik ciā sū siăh gì nó̤h, dīng gáu nṳ̄ gŭi diŏh tū lā̤, ĭng nṳ̄ sê iù tù lā̤ cô̤ chók lì. Nṳ̄ buōng-lài sê dìng-tū, gáu sī dék-dék diōng dìng-tū kó̤."耶和華上帝共蛇講:“汝既然做者代,汝比許侈六畜、百獸,的的受咒故重。汝著使腹佬行路,蜀世食塭塵。我卜使汝共諸娘儂結仇,汝其後裔共伊其後裔亦縂款。伊後裔卜拍傷汝其頭,汝卜拍傷伊其骹後蹬。”仅共諸娘儂:“我的的使汝帶身盡苦,添養吃虧。汝會想慕汝唐晡,唐晡會管的汝。”仅共亞當講:“因汝有聽汝老小其話,食我所命汝莫食其果籽,地因汝亦受咒。汝的的蜀世儂勞苦,食者地嚟出產其乇。者地卜生刺草盡侈,汝所食其就是田嚟其菜。的著汗流滿面,乍會得者所食其乇,等遘汝歸著土嚟,因汝是由塗嚟造出來。汝本來是塵土,遘死的的轉塵土去。”
Ciā nè̤ng miàng ĭ lō̤-siēu Hâ-uă, ĭng ĭ sê ék-chiék sĕng mìng gì niòng-nā̤. Ià-huò-huà Siông-dá̤ cêu tá̤ Ā-dŏng lièng ĭ lō̤-siēu có̤ lā puòi ĭ-siòng ké̤ṳk ĭ sê̤ṳng. Ià-huò-huà Siông-dá̤ gōng: "Ciā nè̤ng â̤ biêng-biék siêng áuk, chiông Ngō̤-că̤ siŏh-iông. Dăng miēng-dék ĭ chiŏng chiū, bô diáh sĕng-mêng chéu gì guōi-cī dò̤ lì siăh, cêu â̤ īng-sĕng." Gó-chṳ̄ Ià-huò-huà Siông-dá̤ sāi ĭ chók Ăi-dièng huòng, gĕng-cé̤ṳng ĭ cê-gă sū chók gì tù, dṳ̆k ciā nè̤ng chók kó̤. Bô lŏ̤h Ăi-dièng huòng dĕ̤ng biĕng siék Gĭ-lô-bĭng, gâe̤ng huōi-iêng gì giéng, sùi-ché̤ṳ diōng-dông, bā-siū sĕng-mêng chéu gì diô.者儂名伊老小夏娃,因伊是一切生民其娘奶。耶和華上帝就替亞當連伊老小做喇配衣裳乞伊。耶和華上帝講:“者儂會辨別善惡,像我齋蜀樣。仱免得伊伸手,仅摘生命樹其果籽掏來食,就會永生。”故此耶和華上帝使伊出埃田園,耕作伊自家所出其塗,逐者儂出去。仅落埃田園東邊設基路冰,共火焰其劍,隨處轉動,把守生命樹其路。

【註】
挪乇:nò̤-nó̤h,真的果真
箬:niŏh,樹葉
屈:kók,躲藏
樹縫:chéu-póng,樹叢
走:cāu,逃跑
腹佬:bók-lō̤,肚子
塭塵:ŭng-dìng,塵土
骹後蹬:kă-âu-dăng,腳後跟
帶身:dái-sĭng,懷胎
添養:tiĕng-iōng,生産子女
吃虧:kék-kŭi,痛苦
蜀世儂:siŏh-sié-nè̤ng,一輩子
娘奶:niòng-nā̤,母親
頌:sê̤ṳng,穿衣服)。

相簿設定
標籤設定
相簿狀態